Tájékoztató

 

 

Tájékoztató

a leendő értékesítő partnereink részére
új értékesítőhely nyitása esetén támasztott (alap) elvárásokról

Felhívjuk figyelmét, hogy a Tájékoztató nem minősül a Szerencsejáték Zrt. részéről ajánlattételnek, ennek alapján szerződéskötési kötelezettség a Szerencsejáték Zrt.-t nem terheli, az alábbiakban leírt feltételek tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek.

Az értékesítési tevékenységgel és az értékesítőhely kialakításával, üzemeltetésével kapcsolatos részletes elvárások a Szerencsejáték Zrt. mindenkor hatályos szabályzataiban, – elsősorban az Értékesítési Szabályzatban (továbbiakban ÉRTSZ), valamint az Értékesítési Tevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) – valamint a partnereinkkel megkötött Értékesítési szerződésekben (továbbiakban ÉSZ) kerülnek rögzítésre.

 

I.         Termékkínálat Értékesítő partnereink számára

Számsorsjátékok

Fogadások

Egyéb termékek, szolgáltatások

Ötöslottó

Tippmix

Kaparós sorsjegyek

Hatoslottó

Totó

Mobilegyenleg-feltöltés

Skandináv lottó

Góltotó

Játékoskártya

Luxor

V-sport

Szerencsekártya

Kenó

 

Kincsem+

Joker

 

 

Puttó (Gyorsjáték)

 

 

Eurojackpot

 

 

Napi Mázli

   

 

I.         Szerződéskötést megelőző lépések

 

Értékesítő partner az értékesítőhely nyitásra vonatkozó kérelmét az ÉTO (https://eto.szerencsejatek.hu/) felületén tudja benyújtani.

Leendő partnereinktől az alábbi dokumentumok előzetes bemutatását kérjük:

Valamennyi Értékesítő partner esetében:

 • Vállalkozói engedély/nyilvántartásba vételi igazolás, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat és a cégkivonat jogalapjául szolgáló társasági szerződés, továbbá az ügyvezető aláírási címpéldánya.
 • Az üzlet tulajdoni lapja, vagy bérleti szerződése és a működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek.
 • A vállalkozónak, vagy a társaság tagjainak és ügyvezetőjének, valamint a terminált kezelő alkalmazott(ak)nak bejegyzés mentes hatósági erkölcsi bizonyítványa.
 • Nyilatkozat adása arról, hogy az egyéni vállalkozónak, vagy a 30 napnál nem régebbi cégkivonat szerinti társaság valamennyi tagjának és ügyvezetőjének, továbbá a terminált kezelő alkalmazottaknak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján meghatározott hozzátartozója alkalmazásban áll-e a Szerencsejáték Zrt-nél.

Szükséges továbbá terminált is üzemeltető Értékesítő partner esetében:

 • Bankszámla szerződés és az azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazás (melynek alapján Társaságunk hetente leemeli a fizetendő összegeket).
 • Az óvadéki számlán/elszámolási /letéti számlán elhelyezett óvadékról fedezetigazolás és/vagy jelzálogszerződés.
 • Minden új induló partnernek óvadékot kell letennie. A termékeink forgalmazásából származó bevétel biztosítékául elhelyezett fedezet mindenkori minimális mértéke a partner 1 heti gépi átlagárbevételének megfelelő összeg (beleértve a kaparós sorsjegy, a mobilegyenleg feltöltés, Kincsem+ és a Szerencsekártya árbevételét is), melyet a mindenkori várható árbevétel függvényében a Szerencsejáték Zrt. területileg illetékes Értékesítési Régiója határoz meg.

A Szerencsejáték Zrt. értékesítési hálózata teljes országos lefedettséggel működik, ezért minden esetben körültekintően megvizsgáljuk a már meglévő értékesítőhelyeink mellett további, új terminálok telepítésének helyszíneit. Szem előtt tartjuk a már meglévő üzleteink védelmét.

 

III.   Értékesítési szerződés

Értékesítési szerződés tárgya

Értékesítő partner

 • amennyiben ennek egyéb jogszabályi feltételei fennállnak, a Szerencsejáték Zrt. nevében és javára a szerencsejáték és fogadás szakágazatba sorolt ügynöki (kaparós sorsjegy, számsorsjáték, gyorsjáték, fogadás, Szerencsekártya) értékesítést, Játékoskártya regisztrálást, illetve az MLFSZ nevében és javára (Kincsem+) értékesítést;
 • az ÉRTSZ-ben megfogalmazottak szerint nyereménybeváltást;
 • valamint jegyértékesítési, továbbá a terminálon keresztül az alábbi szolgáltatók nevében és javára: T-Mobile, Yettel., Vodafone mobilegyenleg feltöltési tevékenységet végez.

Szerencsejáték Zrt. biztosítja a partner értékesítési tevékenységéért az ÉSZ-ben meghatározott Alapjutalékot, meghatározott feltételek teljesítése esetén pedig egyéb jutalékot, célprémiumot, valamint terminált kezelő Értékesítők részére Értékesítői jutalékot.

 

IV.   Értékesítési tevékenység ellátása

 • Értékesítő partner, valamint az értékesítésben közreműködők az értékesítési tevékenységet az ÉSZ-ben, valamint annak mellékletét képező ÉRTSZ szerint látják el. Az ÉRTSZ az értékesítési tevékenység részletes, gyakorlati szabályait tartalmazó dokumentum. Az ÉRTSZ-ben foglalt rendelkezések az értékesítési tevékenységben résztvevőkre kötelező erejűek. Értékesítő partner és közreműködői kötelesek a felelős játékszervezés szabályait szem előtt tartva folytatni az értékesítési tevékenységüket.
 • Értékesítő partner a Szerencsejáték Zrt. által szervezett szerencsejátékokat, illetőleg az általa kibocsátott termékeket, továbbá a Kincsem+ játékot kizárólag a Szerencsejáték Zrt. által meghatározott áron, a Szerencsejáték Zrt. által megadott időpontig értékesítheti.
 • Értékesítő partnernek térítésmentesen kell biztosítania az értékesítőhelyen a kirakatokban, illetve a helyiségeken kívül és belül, valamint közterületi értékesítés esetén is a Szerencsejáték Zrt. által elvárt arculati elemek, feliratok, eredményközlők, nyereményjegyzékek, reklámanyagok, hirdetmények, plakátok elhelyezését.
 • Értékesítő partner kizárólag az ÉSZ-ben rögzített értékesítőhelye(ke)n és a megjelölt nyitvatartási időben1 végezheti a Szerencsejáték Zrt. által szervezett szerencsejátékok forgalmazását.
 • A szerencsejátékok szervezése és lebonyolítása felett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága törvényességi felügyeletet gyakorol.

1Szerencsejáték Zrt. az ÉSZ-ben meghatározott terminál forgalmazási rendet tekinti mérvadónak a nyitvatartásra vonatkozóan. Fogadási rendszer nyitvatartása: Hétfő-vasárnap: 5:00 – 23:45 óra.

 

V.      Jogok és kötelezettségek

 • Értékesítő partner az értékesítésben közreműködőkért teljes anyagi és kártérítési felelősséget vállal.
 • Értékesítő partnernek elektronikus elérhetőséget (e-mail címet) kell biztosítania, melyet az értékesítési jogviszony fennállása alatt folyamatosan fenntart és használ.
 • A postai út helyett a Szerencsejáték Zrt. egyre szélesebb körben elektronikus úton tartja a partnerrel a kapcsolatot, és a partnernek is vállalnia kell az elektronikus kapcsolattartást, melyre elsődlegesen a Szerencsejáték Zrt. Értékesítést Támogató Oldalán (ÉTO) keresztül biztosít lehetőséget.
 • Értékesítő partner a fogadások, sorsolásos játékok, kaparós sorsjegyek, mobilegyenleg feltöltés, Szerencsekártya, valamint a Kincsem+ játék ellenértékét a Szerencsejáték Zrt. javára beszedi, a Részvételi Szabályzatokban (továbbiakban RSZ) meghatározott kisösszegű nyereményeket előírásszerűen kifizeti a játékosok részére; továbbá az RSZ-ekben meghatározott összeg feletti nagynyeremények kifizetésével kapcsolatos tájékoztatást megadja.
 • Szerencsejáték Zrt. bármikor jogosult ellenőrizni pl.:
  • az Értékesítő partner által végzett szolgáltatást és annak minőségét,
  • kiküldött anyagok vásárlótérbe való kihelyezését és lejárt anyagok eltávolítását,
  • a kaparós sorsjegykészletet,
  • az akciók lebonyolítását, betartását,
  • az ÁSZF-ben, az ÉSZ-ben, valamint az ÉRTSZ-ben foglaltak betartását.
  • Szerencsejáték Zrt. előre meghatározott időszakra előírja az Értékesítő partner által üzemeltetett értékesítőhelyre vonatkozó mindösszesen – azaz a szerencsejáték és a Kincsem+ játék együttes értékesítésből származó – elvárt árbevételi terv összegét, melyet bármikor jogosult módosítani. Szervező az árbevételi tervszámok változásáról Értékesítő partnert írásban (pl. postai úton, e-mailben, egyéb elektronikus úton, ÉTO-n) értesíti az ÁSZF közzétételére irányadó határidő szerint.
  • Szerencsejáték Zrt. jogosult leltárt elrendelni, amelynek kötelező részleteiről Értékesítő partnert előzetesen tájékoztatja.

 

VI.   Eszközök, a tevékenység ellátásához szükséges alapanyagok, segédanyagok és oktatás

 • Szerencsejáték Zrt. rendelkezésre bocsátja a partner tevékenységéhez szükséges terminált, valamint a segédanyagokat, nyomtatványokat (pl. segédszelvényeket, segédsorsjegyeket, hőpapírt), egyéb anyagokat, RSZ kivonatot, valamint a kötelező tájékoztatókat.
 • Szerencsejáték Zrt. gondoskodik az értékesítőhelyen a technikai felszerelés telepítéséről, rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség esetén cseréjéről.
 • Szerencsejáték Zrt. biztosítja az Értékesítő partner és az értékesítésben közreműködők oktatásban és folyamatos továbbképzésben részesítését.
 • Szerencsejáték Zrt. a forgalmazás megkezdése előtt a forgalmazásban résztvevő személy(ek)nek terminálkezelői tanfolyam elvégzését írja elő kötelező jelleggel, amely tanfolyamot követő vizsga sikeres teljesítése esetén szerezhetnek terminálkezelői jogosultságot. Az oktatás, továbbképző oktatás költségei továbbá pótvizsga esetében a képzési költség a partnert terheli. Az oktatás és a vizsga költségeit a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmazza, a terminálkezelői képzés díja jelenleg bruttó 63.500,- Ft/fő.

 

VII. Értékesítőhelyre vonatkozó előírások

 • Értékesítő partner köteles az üzlethelyiségében a mindenkor hatályos ÁSZF-ben előírt – jelenleg legalább 1 négyzetméter - nagyságú felületet biztosítani a kötelezően kihelyezendő és egyéb tájékoztató anyagok számára.
 • A partnernek tudomásul kell vennie, hogy a Szerencsejáték Zrt. minden értékesítő partnerénél egységes arculattal kívánja megjeleníteni a szerencsejáték termékeket és a hozzájuk kapcsolódó, közzétételi kötelezettséggel bíró információkat. A mindenkor hatályos ÁSZF-ben előírt arculati elemeket tartalmazó csomagot valamennyi partner köteles megvásárolni.
 • Értékesítő partner a terminált is üzemeltető értékesítőhelyen köteles a bankkártyás fizetési lehetőséget folyamatosan biztosítani.
  • Értékesítő partnernek biztosítani szükséges Szerencsejáték Zrt. értékesítési hálózatában üzemelő Wave terminálok telepítéséhez és stabil működéséhez az alábbi műszaki és technikai feltételeket:
   • +5 - +35 C0közötti üzemeltetési hőmérséklet folyamatos biztosítása
    • állandó üzemű, külön minimum 10A kismegszakítóval ellátott áramkör
    • legalább 4 db 230V kapcsoló nélküli aljzat, mely:
     • maximum 1 méterre van a termináltól
     • pultáttörés2 alatt helyezkedik el
     • kezelő számára elérhető
     • az eszközök, valamint a kommunikáció azonos áramkörről történő üzemeltetését biztosítja
     • a terminál és perifériái egy csoportban stabil bútorzaton3 megfelelő és tisztántartható környezetben kerüljenek elhelyezésre
     • a terminál és annak környezetében lévő felületek napi rendszerességgel történő portalanítása
     • az eszközökhöz tartozó kábelek oly módon történő pozícionálása, hogy azokhoz a vásárlók vagy illetéktelen személyek ne tudjanak hozzáférni
     • nem stabil hálózati áramellátás esetén szünetmentes tápegység biztosítása
     • stabil szélessávú mobilinternet szolgáltatás (Telekom vagy Vodafone hálózatában)

2A pultáttörés átmérőjének legalább 60 mm-esnek kell lennie a rendezett kábelelhelyezés érdekében.

3Üveglapon történő elhelyezés nem támogatott.

A terminál és a perifériák méreteit az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Felkeltettük érdeklődését?

További információért forduljon a tervezett helyszín szerint területileg illetékes Értékesítési Régiónkhoz, ahol munkatársaink készséggel tájékoztatják üzletpolitikai szempontjainkról, az Ön által tervezett értékesítőhely helyének területi ellátottságáról, valamint a szerződéskötési eljárás részletes menetéről.

Értékesítőhely nyitásra vonatkozó kérelmét az ÉTO (https://eto.szerencsejatek.hu/uzletet-nyitnek) felületén tudja benyújtani.

 

A Szerencsejáték Zrt. Értékesítési Régiói

Észak- Dunántúli Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest megye

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Telefon: 06-1-260-7000 / 9868 mellék

Fővárosi Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Budapest

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Telefon: 06-1-224-2839

Miskolci Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 28.

Telefon: 06-46-500-450

Pécsi Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye

Cím: 7621 Pécs, Irgalmasok útja 10.

Telefon: 06-72-517-317

Szegedi Értékesítési Régió

Régió területi illetékessége: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cím: 6723 Szeged, Szilléri sugárút 31-33.

Telefon: 06-62-425-885