Felhasználási feltételek

Adatkezelési tájékoztató az „Értékesítés Támogató Oldal”, valamint a „terminálkezelő rendszer” használatához kapcsolódó adatkezelésről

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) értékesítési tevékenységet végző partnerei számára „Értékesítés Támogató Oldalt” (továbbiakban: ÉTO), valamint terminálkezelő rendszert üzemeltet. A rendszerek használata személyes adatok kezelését eredményezi.

A Társaság a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából az ajánlat hatálya alá tartozó játékosok, mint érintettek számára a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.

 1. 1.      A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő elérhetőségei

Honlapjának címe: www.szerencsejatek.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei:

Címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.

E-mail címe: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu

 1. 2.      Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

E-mail cím: adatved@szerencsejatek.hu

 1. 3.      Az adatkezelés alapvető információi

Az adatkezelés célja: Az ÉTO és a terminálkezelő rendszerhez használatának biztosítása, valamint értékesítési tevékenység adminisztrációja.

A kezelt adatok köre:

 • Az ÉTO rendszer használatához és igénybe vételéhez szükséges adatok, a szolgáltatás használata során keletkezett adatok, érintetti nyilatkozatok adatai, kapcsolattartáshoz szükséges adatok.
 • Az adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli a terminálkezelő tevékenységgel összefüggésben:

-          érintett neve,

-          egyedi terminálkód,

-          bejelentkezéshez szükséges jelszó,

-          státusza (aktív, passzív),

-          mely értékesítőhelyeken forgalmazhat az érintett,

-          terminálkezelői vizsga időpontja,

-          terminálba való be- és kijelentkezés időpontja,

-          terminálkezelői tevékenység során keletkező adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja az érintett önkéntes hozzájárulása, alapján kezeli személyes adatait, amelyek jelen adatkezelésben az érintett kapcsolattartási adataira vonatkoznak.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján ÉTO, valamint a terminálkezelő rendszer használatához kapcsolódó szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél.
  • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, mely a szerződéshez kapcsolódóan adatkezelő 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről, valamint 2000. évi C. a számvitelről szóló jogszabályi kötelezettségeket teljesíti.

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja az adatkezelő és az érintett jogos érdeke a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, az erkölcsi bizonyítvány érvényességéről szóló nyilatkozatra vonatkozóan.

Adatmegőrzési idő:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat, amelyek jelen adatkezelésben az érintett kapcsolattartási adataihoz kapcsolódnak, az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a jogviszony fennállásáig kezeli.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerződés teljesítése alapján kezelt személyes adatok esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 szerinti elévülési ideig, 5 évig kezeli.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja jogi kötelezettség teljesítése az „ÉTO” rendszerben történő regisztrációt követően 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvényben előírt és regisztráció során megadott vagy a regisztráció után keletkezett adatkörök tárolása, a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény 16. § alapján 5 évig történik.

Az ÉTO rendszerben történő pénzügyi elszámolásokra és minden a szerződéshez kapcsolódó tranzakciókra vonatkozó adatkörök tárolása, a 2000. évi C. törvény alapján legalább 8 évig történik.

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja az adatkezelő és az érintett jogos érdeke alapján kezelt személyes adatok esetében az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó nyilatkozat adatait követő 2 évig kezeli.

 

 

 1. 4.      Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók

Jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik az ÉTO rendszerhez kapcsolódó feladatokat a munkakörük alapján kötelesek ellátni.

A Szerencsejáték Zrt. jelen tájékoztatójában részletezett adatkezelése során nem továbbítja személyes adatait.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság stb.) rendelkezésére bocsátani.

 1. 5.      Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok

A Társaság az érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de annak beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.

Az érintettet jelen adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amely alapján az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:

-          a kezelt személyes adatokhoz,

-          az érintett személyes adatok kategóriáihoz,

-          az adatkezelés céljaihoz,

-          azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja,

-          adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz,

-          azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

-          valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz,

-          ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz,

-          az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 • helyesbítéshez való jog, amely alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törléshez való jog, amely alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

-          a személyes adatokra már nincs szüksége a Társaságnak abból a célból, amelyből gyűjtötte vagy más módon kezelte,

-          az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

-          a személyes adatokat a Társaságot érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,

-          a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amely alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:

-          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

-          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-          a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • adathordozhatósághoz való jog, amely alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság.
 • tiltakozáshoz való jog, amely alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdek, közhatalmi jogosítvány gyakorlása vagy jogos érdek alapján történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jelen adatkezelésben az erkölcsi bizonyítvány benyújtásához kapcsolódóan érvényesíthető.

 • automatizált adatkezelésen alapuló döntést a Társaság jelen adatkezelés során nem alkalmaz.
 1. 6.      Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen adatkezelés vonatkozásában

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén, vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte a Társaság vagy az általa megbízott adatfeldolgozó a tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: 06 1/391-1400

Telefax: 06 1/391-1410

A Társasággal vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

                                                                                                             Szerencsejáték Zrt.